Information

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finns till för att förbättra vården av patienter i Sverige. Registren gäller sjukvård, tandvård och äldrevård. De har oftast vuxit fram genom frivilliga initiativ från sjukvårdspersonal, företrädesvis läkare. Drivkraften är att läkarna vill att det ska gå så bra som möjligt för patienter i alla delar av landet. Det finns nationella kvalitetsregister för en lång rad olika diagnoser och för en lång rad olika behandlingar. Mer information finns på hemsidan Kvalitetsregister.se, länken hittar du under Länkar i högerspalten.

PsykosR är en del av de psykiatriska kvalitetsregistren som finns i Sverige. De psykiatriska kvalitetsregistren är anslutna till Registercentrum Västra Götaland som är ett av flera registercentra i Sverige som stödjer utvecklingen av nationella kvalitetsregister. Företrädare för registren bestämmer själva vilket registercentrum de vill ansluta sig till. Det är i dagsläget 11 psykiatriskaregister som är anslutna till Registercentrum Västra Götaland. För mer information om de psykiatriska registren, gå till hemsidan Psykiatriregister.se eller klicka på länken till höger.

i-nod, integrerade arbetsformer

i-nod är ett utvecklingsprojekt med fem delprojekt för att understödja utvecklingen av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik genom förbättrings och utvecklingsarbete. Delprojekten är; prinSIP – Projekt uppmuntra och förbättra genomförandet av Samordnad individuell plan på psykiatriområdet, F-ACT – införande av flexibelt ACT, Puzzel Samordning kriminalvård – rättspykiatri – missbruksvård och Uppföljning och utvärdering av projekt på klientnivå och som implementeringsprojekt. Du kan läsa mer om dem på i-nods hemsida, klicka på länken för i-nod projektet i högerspalten.

Att arbeta evidensbaserat

För att vården ska ge bästa resultat krävs ett evidensbaserat fokus. Socialstyrelsens har material med information om vad det innebär att arbeta evidensbaserat och att arbeta med  implementering nås via länken till höger.