Case Management och Acceptance and Commitment Therapy

Case management (CM)

En rad olika modeller för Case Management (CM) har utvecklats, mindre intensiv CM, intensiv CM och ACT (Assertive Community Treatment). Gemensamt är att en utsedd person, Case Managern, har ett individuellt ansvar att samordna, planera, organisera och utvärdera insatserna kring brukaren.

Case management är en insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetssättet skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökat inflytande över sin rehabilitering.

Assertive Community treatment (ACT)

ACT, eller Assertive Community Treatment, kan översättas till ”Aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering”. Genom ett aktivt uppsökande arbetssätt besöker behandlingsteamet patienterna i hemmet och erbjuder heltäckande sjukvårdande och sociala insatser.

Det finns flera olika former av ACT, det som skiljer nivåerna åt är målgrupp och intensitet i kontakten. Syftet oavsett nivå är att koordinera vård och stöd så att personer med allvarliga funktionshinder kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Målet, oavsett inriktning, är att fler brukare håller kontakt med vård- och stödsystemet, att minska eller undvika återinläggningar på sjukhus samt att förbättra funktion och livskvalitet för brukaren. I riktlinjerna finns insatserna:

  • Intensiv ACT
  • ACT för nyinsjuknade och
  • Mindre intensiv Case Management enligt resursmodellen.

Andra former av ACT provas i landet, bland annat Flexibla ACT (FACT). Här arbetar man i ett ordinarie team på två olika nivåer. Dels ordinarie behandling i samverkan med kommunen, dels ACT insatser när de behövs. Mer information finns att läsa på projektet i-nods hemsida, länk till den hittar du i menyn längst upp på den här hemsidan under Stöd i arbetet och Information.