Delat beslutsfattande

När brukare och personal fattar beslut som jämlika parter

Delat beslutsfattande är när brukare och personal som jämlika parter fattar beslut om insatser kring behandling eller sociala stöd. Delat beslutsfattande är en av åtgärderna som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. På engelska kallas delat beslutfattande för Shared Desicion Making (SDM). På svenska skulle man kunna förkorta det DBF för Delat BeslutsFattande.

Hur gör jag som brukare – om jag vill använda delat beslutsfattande?

Ta upp frågan med till exempel din kontaktperson, din läkare eller ditt personliga ombud. Du kan exempelvis ha med dig eller hänvisa till foldern Delat beslutsfattande. Du kan även ta hjälp av närstående eller god man om du vill ha stöd. Om din kommunala eller landstingsdrivna vård eller omsorg saknar delat beslutsfattande i sin organisation kan du ta hjälp av patientnämnden eller lokala brukarorganisationer. Om lokal brukarorganisation saknas där du bor kan du vända dig till NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) för mera stöd och kunskap om hur du kan gå till väga. Läs mer genom att klicka på Dokument och Länkar i menyn till höger.

Hur gör jag som personal – om jag vill jobba med delat beslutsfattande?

Ett första steg kan vara att ta upp detta med din arbetsgrupp eller med dina chefer. Informationsbroschyrerna om Delat beslutsfattande och Implementering av Delat beslutsfattande kan vara en del i ett material att visa. Du kan ta upp frågan i lokala samverkansorgan och med din vård- eller omsorgsenhets brukarråd, om sådant finns. En annan aktivitet kan vara att ta kontakt med verksamheter som redan idag jobbar enligt delat beslutsfattande. Kanske kan studiebesök ordnas? Gör det gärna i samverkan med kommun och landsting. Läs mer genom att klicka på Dokument och Länkar i menyn till höger.