Ordlista

Förkortningar och krångliga begrepp inom psykiatrin

Psykiatrin innehåller som så många andra områden interna förkortningar och krångliga begrepp. Här försöker vi reda ut en del av dem.


ACT, Assertive Community Treatment:

Genom ett aktivt uppsökande arbetssätt besöker behandlingsteamet patienterna i hemmet och erbjuder heltäckande sjukvårdande och sociala insatser. Ska inte förväxlas med ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
______________________________________________________________________________________________________________

ACT, Acceptance and Commitment Therapy

en ny form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Terapiformen är en del av den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi” vilken kännetecknas av fokus på psykologiska fenomens funktion och den kontext de sker i.
______________________________________________________________________________________________________________

BMI, Body Mass Index

ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.
______________________________________________________________________________________________________________

CAN, Camberwell Assessment of Need

CAN-skalan är ett instrument för att bedöma en vårdtagares aktuella behovsstatus inom ett antal olika områden och belyser vilka behov som är tillgodosedda och vilka behov som behöver åtgärdas. CAN ger en bild av vårdtagarens aktuella situation och vilka institutioner, vårdgivare och andra personer som finns med i processen.
______________________________________________________________________________________________________________

CM, Case Management

En rad olika modeller för Case Management (CM) har utvecklats, mindre intensiv CM, intensiv CM och ACT (Assertive Community Treatment). Gemensamt är att en utsedd person, Case Managern, har ett individuellt ansvar att samordna, planera, organisera och utvärdera insatserna kring brukaren.
______________________________________________________________________________________________________________

DUP, Duration of Unprotected Psychosis

tiden från symptomdebut till diagnos.
______________________________________________________________________________________________________________

ECT, Electroconvulsive Therapy

behandlingsform där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.
______________________________________________________________________________________________________________

Delat beslutsfattande (Shared Decision Making)

Delat beslutsfattande är när en brukare och vård-/omsorgspersonal tillsammans kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det sociala stödet ska utformas.

______________________________________________________________________________________________________________

Enhet

I rapporten avser enhet slutenvårdsavdelning (avdelning som erbjuder heldygnsvård), öppenvårdsmottagning, kombinerad öppen/slutenvårdsavdelning eller avdelning för dagvård.
______________________________________________________________________________________________________________

ESL, Ett Självständigt Liv

Ett utbildningsprogram vid framförallt schizofreni, där kunskap och behandling ges samtidigt. Metoden bygger på kognitiv beteendeterapi.
______________________________________________________________________________________________________________

Evidens

På vetenskapligt sätt insamlade belägg för eller emot ett antagande.
______________________________________________________________________________________________________________

Familjeinterventioner

Åtgärder som syftar till att minska stressen inom familjen och förebygga återfall. Det kan handla om information, problemlösning och träning i kommunikation. Målet är även att uppnå ett bra samarbete med familj och närstående.
______________________________________________________________________________________________________________

FoU, forskning och utveckling

I riktlinjerna har vissa åtgärder status ”FoU” vilket står för forskning och utveckling. Det innebär att det saknas vetenskapligt underlag eller att underlaget är bristfälligt eller motstridigt och att pågående eller kommande forskning kan tillföra relevant kunskap. Åtgärden ska bara erbjudas inom ramen för FoU.

______________________________________________________________________________________________________________

GAF, Global Assessment of Function

global funktionsskala som skattar patientens symtom och funktion.
______________________________________________________________________________________________________________

GAP-analys

Ett arbetssätt där man jämför nuvarande läge med önskvärt läge, GAP står för gapet mellan dessa två lägen. I GAP-analysen utarbetar man också strategier för att nå det önskade läget.
______________________________________________________________________________________________________________

GAS, Goal Attainment Scaling

en metod för att beskriva, granska och systematiskt utvärdera mål. Med hjälp av GAS kan under- och överprestationer konkretiseras. GAS är klientcentrerad och kan användas mångprofessionellt.
______________________________________________________________________________________________________________

HSL, Hälso- och sjukvårdslagen

utgör grunden för verksamheten i sjukvård. Den reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
______________________________________________________________________________________________________________

Implementering

Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet. (Socialstyrelsen, ISBN 978-91-87169-37-3 )
______________________________________________________________________________________________________________

IMR, Illness Management and Recovery

ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. IMR utgår från personens egna mål och innehåller fem delar: utbildning om sjukdomen och dess behandling, strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen, planering för att förebygga återfall, strategier för att hantera stress och kvarstående symtom och social färdighetsträning. Utbildningsprogrammet genomförs enskilt eller i grupp.
______________________________________________________________________________________________________________

Insats

De metoder, modeller och rehabiliteringsinsatser som rekommenderas i riktlinjerna. Med samma betydelse används också begreppet ”Åtgärder”.
______________________________________________________________________________________________________________

IPS, Individual Placement and Support

ett yrkesinriktat rehabiliteringsprogram där målet är att individen skall få ett arbete utifrån egna önskemål och behov, förmåga och erfarenhet. Individen ska ha tillgång till stöd och uppföljning under hela processen.
______________________________________________________________________________________________________________

IPT-k, Integrerad Psykologisk Terapi-kognitiv träning

IPT-k är ett träningsprogram i grupp som är speciellt utformat för patienter med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar.
______________________________________________________________________________________________________________

IPULS

Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige.

______________________________________________________________________________________________________________

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
______________________________________________________________________________________________________________

KBT, kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och sin uppfattning om sig själv och sin omgivning.
______________________________________________________________________________________________________________

Krisinterventioner

Krisintervention innebär att personen och dennes närstående erbjuds vårdåtgärder i hemmet under akut fas av sjukdomen.
______________________________________________________________________________________________________________

Kvalitetsregister

I ett kvalitetsregister samlas information om en viss sjukdom eller behandling. Syftet är att förbättra vården genom att utvärdera.
______________________________________________________________________________________________________________

LVM, Lagen om vård för missbrukare

i vissa fall är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätten.

______________________________________________________________________________________________________________

LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga under 18 år och i vissa fall upp till 20 år.
______________________________________________________________________________________________________________

Metiskonceptet

METIS är ett statligt projekt för att åtgärdabrister i den teoretiska utbildningen av ST-läkare i psykiatri. Projektet är organiserat under IPULS. METIS ska samordna ett strukturerat teoretisk utbud som ska komma alla ST-läkare i psykiatri till godo.
______________________________________________________________________________________________________________

MI, Motovational Interviewing

motiverande samtal (svensk översättning) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring.
______________________________________________________________________________________________________________

NEP, Neuropsykiatri

benämning på vissa områden av psykiatrin där symtombilderna bedöms ha sin orsak i genetisk eller hjärnskada innan födseln. I Sverige används begreppet mot en grupp diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren, exempelvis ADHD, autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Dessa diagnoser kallas i Sverige ofta för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

______________________________________________________________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer, NR, tas fram av Socialstyrelsen. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid prioriteringar och ge vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.
______________________________________________________________________________________________________________

PTP, Praktisk tjänstgöring för psykolog

psykolog som fullgjort sin utbildning och som arbetar ett år under handledning innan legitimation utfärdas.
______________________________________________________________________________________________________________

PDSA, Plan-Do-Study-Act

PDSA-cykeln används för att testa och introducera förändringar. Cykeln ger svar på frågan om en förändring är en förbättring.
______________________________________________________________________________________________________________

PO, Personligt ombud

ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare och är en frivillig och kostnadsfri verksamhet. Personligt ombud finns i många av landets kommuner.
______________________________________________________________________________________________________________

SoL, Socialtjänstlagen

utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Lagen ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, eftersträva jämlikhet i levnadsvillkor och medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet.
______________________________________________________________________________________________________________

Processledare

Projektet Bättre psykosvård har haft totalt 14 regionala processledare, personer som arbetat regionalt för att stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna ute på enheterna.
______________________________________________________________________________________________________________

Programtrogenhet

Hög programtrogenhet innebär att åtgärden tillämpas fullt ut som metoden eller manualen föreskriver. Låg programtrogenhet innebär att man använder delar av eller gör en egen tolkning av metoden.
______________________________________________________________________________________________________________

Psykosociala insatser

Psykosociala insatser fokuserar på psykologiska och sociala faktorer snarare än biologiska faktorer. Exempel på psykosociala insatser är terapi, utbildning och boende medan läkemedel inte innefattas i de psykosociala insatserna.
______________________________________________________________________________________________________________

Psykisk ohälsa

används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. (Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL)

______________________________________________________________________________________________________________

Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt
______________________________________________________________________________________________________________

Social färdighetsträning

Social färdighetsträning handlar om att träna sociala färdigheter som kommunikation och att relatera till andra. Syftet är att stärka social kompetens vilket även kan skapa bra kontakter med vården och stödfunktioner.
______________________________________________________________________________________________________________

Subspecialiserade

En enhet med specialkompetens i t.ex. psykos, vars huvudsakliga uppdrag är arbete med patienter med psykossjukdom.

______________________________________________________________________________________________________________

Åtgärd

De metoder, modeller och rehabiliteringsinsatser som rekommenderas i riktlinjerna. Med samma betydelse används också begreppet ”Insatser”.
______________________________________________________________________________________________________________