Acceptance and Commitment Therapy

Är ACT ett användbart sätt att arbeta för personal i slutenvård?

Mårten Tyrberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut från Psykosmottagning Öster Vuxenpsykiatrin Västmanland och Tobias Lundgren vid Stockholms universitet att prova metoden Acceptance & Commitment Therapy under våren (ACT*, se hur det uttalas nedan) .

Det här är ett forskningsprojekt som omfattar slutenvårdsavdelning 96 som är en del av Psykiatricentrum vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Syftet är att ta reda på om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är ett användbart sätt att arbeta för slutenvårdspersonal. Bakgrunden är att det i många lägen är svårt för personalen på golvet att hjälpa patienterna på ett bra sätt. ACT ger förutsättningar att använda en enhetlig modell som hjälper patienterna och som kan utföras av personalgrupper som inte har en terapeutisk bakgrund.

Vi på PsykosR frågande Mårten hur det går med studien och om det har hänt något sedan januari då tidningen Angeläget beskrev projektet i en artikel.

Mårten Tyrberg samtalar med en fiktiv patient.

– Vi har nu börjat göra mätningar av patienterna för att få en bild av de som nu är inskrivna. Under april kommer personalen att gå utbildning i metoden Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Fram till sommaren kommer vi att prova metoden och vi kommer att utföra mätningar regelbundet. I första hand ska vi mäta personalens upplevelse av att använda metoden, och senare även hur patienterna upplever metoden. I höst startar en annan del av studien där vi utbildar viss personal i individualterapi. Där kommer vi att dela in patienterna i två grupper; de som får sedvanlig behandling och de som i tillägg får individualterapi. Vi hoppas att det ska visa att det blir färre patienter som återvänder till slutenvården med hjälp av ACT. I amerikanska studier har man fått fram lovande resultat som visar på just minskat behov av slutenvård.
Ladda ner den hela artikeln här till höger.

* uttalas som ordet ”agera” på engelska, eller som början av det svenska ordet AKTiv t.ex.