Värdebaserad vård – till samma peng

Värdebaserad vård – för samma peng

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg berättar Mathias Alvidius, verksamhetssamordnare, har man genom värdebaserad vård kortat vårdtiden inom heldygnsvården med 7 dygn efter införandet. Efter att ha tittat på kostnader och processer för vården strukturerade man om och tog bort delar som inte bidrog till att patienten fick bättre vård.

Projektet startade hösten 2013 och sedan 2014 har man haft möjlighet att mäta kvaliteten för patienterna samt kostnadsbilden. Mot bakgrund av utfalls- och kostnadsdata och jämförelser med andra vårdgivare för samma patientgrupp sker ett kontinuerligt förändringsarbete, med målsättning att ständigt förbättra den genomförda vården för verksamhetens patienter.

Värdebaserad vård kan sägas innehålla 5 huvuddelar. Etablera team och kartlägga patientgruppen, definiera mått och mätprocess, samla in data, analysera både data och utveckla förbättringsinitiativ, införa förbättringsinitiativ och säkerställa kontinuerligt värdebaserat arbete.

Vad innebär det här för patienterna? Patienterna får ett större medbestämmande och genom att mäta utfall kan man komma fram till hur det faktiskt går för patienterna, med fokus på deras egna erfarenheter av vården.För personalen innebär det att förändringsarbetet kommer ”nedifrån och upp”. Man får också tidigt insyn i hur patienterna upplever vården och hur den kan förbättras, och därmed ett större medinflytande i planeringen.

Det är viktigt att göra ett bra förarbetet och att allokera resurser. En central faktor är att säkerställa tillgången till representativa data. Det krävs en hög täckningsgrad, upp mot 80 % av patienterna bör finnas med i det kvalitetsregister man vill använda. Man behöver också säkerställa involvering av patienter och brukarorganisationer.

Det behöver inte kosta pengar. Tid och resurser kan eventuellt behöva allokeras om, men Mathias Alvidius berättar att man inte använt några extra resurser.

Här på sidan finns även en presentation om värdebaserad vård som gjordes i samband med ett möte i Västra Götaland. Texten i presentationen är därför inte anpassad til en generell publik, men kan ge inspiration.