Ny utvecklingsledare PsykosR

Louise Kimby som från februari 2017 jobbar som utvecklingsledare på Psykosregistret, PsykosR har en bred bakgrund inom psykiatrin.

Hon är specialistsjuksköterska i psykiatri och skrev sin magisteruppsats om patientdelaktighet i psykosvården.  Förutom att varit kliniskt verksam i många år arbetat i projektet Bättre psykosvård, med Case Management, med införandet av hälsofrämjande insatser i psykiatrin och nu senast på Riksförbundet Hjärnkoll.

Louise är övertygad om att det går att förbättra livet avsevärt för personer med psykossjukdom. Tidigt omhändertagande, individanpassad läkemedelsbehandling, gott bemötande, psykopedagogiska insatser, ökad delaktighet för patienten och närstående minskar risken att sjukdomen hindrar ett gott liv. Hon vill arbeta för att alla får samma chans till en kunskapsbaserad och effektiv behandling.

-I detta arbete är vi många som måste hjälpas åt att vara hoppfulla och uthålliga, säger Louise. PsykosR är ett viktigt verktyg för att upptäcka förbättringsområden, prioritera i, och utvärdera psykiatrisk verksamhet. Vi behöver också bidra till att bryta stigmat kring psykossjukdom som förvärrar, förlamar och försvårar, avslutar hon. Vill du ha kontakt med Louise hittar du hennes kontaktuppgifter här.