ViP-Värdebaserad implementering psykosociala riktlinjer

Syfte & mål

Syftet var att undersöka förekomst och omfattning av psykosociala insatser enligt socialstyrelsens riktlinjer, närmare bestämt; Vad data från PsykosR visar när det gäller psykosociala insatser; Vad som är användbart för verksamheter i arbetet med psykospatienter; samt, Hur data från andra register kan komplettera PsykosR för att skapa mer patientnytta.

Tidsperiod

Projektet genomfördes under 2014 av Registercentrum VG för PsykosRs räkning.

Resultat

Resultatet från ViP visar att:
• PsykosRs nuvarande frågebatteri fångar 8 centrala insatser samt att dessa förekommer i mycket varierande omfattning i landet.
• Vid intervjuer med utvalda behandlingsenheter uppger personal att man önskar följa i vilken utsträckning man ger evidensbaserad vård samt även kunna jämföra utfall mot resten av landet vilket är i linje med PsykosRs ambitioner.
• Projektet har utarbetat en preliminär modell för ranking och jämförelse på enhetsnivå vad gäller förekomst och omfattning av psykosociala insatser.
• Projektet har bidragit med värdefull information vad gäller framtida registerutveckling, exempelvis hur frågebatteriet kan utvecklas för att bättre fånga psykosociala insatser samt mäta effekter av dessa.

  • Dokument

    Ladda ner ViP-projektets slutrapporten här.