Verktyg

GAP-analys, en hjälp för implementering av de nationella riktlinjerna

GAP-analysen är ett verktyg för att hjälpa enheter i implementeringen av de nationella riktlinjerna. Med GAP-analysen mäts nuvarande prestation jämfört med mål. GAP-analysen synliggör inom vilka områden det finns rum för förbättringar, vad som görs i nuläget, vilka mål organisationen vill nå på kort och längre sikt. GAP-analysen kan genomföras på alla nivåer i en organisation.

Ladda ner Excelverktyget  samt instruktioner för själva verktyget och analysmetoden i menyn till höger.

Självstigma

Människor med psykisk sjukdom kan återhämta sig  till ett bra och meningsfullt liv”.. Forskningsresultat, experternas åsikter och vittnesmål från individerna själva ger övertygande bevis på att det stämmer för de flesta. Trots kämpiga perioder ibland kan man ha ett rikt och meningsfullt liv över tid.

Många har uttryckt att en viktig del i återhämtningen är att tycka bättre om sig själva, känna hopp och tro att det är möjligt att göra framsteg mot mål som är viktiga för dem. En del som kan göra det svårare att nå detta är det man kallar för självstigma. Självstigma innebär att man börjar tro att stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna, och stämmer för personen. Det kan t ex vara att man inte kan bli bättre, inte kommer att kunna arbeta eller ha ett meningsfullt liv.

Nu finns ett program med syfte att lära sig hur man lägger märke till och handskas med självstigma. Hjärnkoll, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Cepi har arbetat fram materialet.

Materialet heter ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma” och det finns en framtagen arbetsbok både för deltagare och gruppledare. Ursprungligsmaterialet heter NECT och är framtaget av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker men är nu översatt på svenska.

Vill du veta mer? Kontakta Nisse Berglund, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Vårdriktlinjer utifrån nationella riktlinjer för psykosociala insatser

De här vårdriktlinjerna är ett exempel på hur dessa kan anpassas till de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Vårdriktlinjerna ska vara ett stöd för enheter som vill skapa ett vårdprogram. Vårdprogram ger stöd för kvalitets-, lednings- och utvecklingsarbete och stimulerar samverkan mellan kommun och landsting. Det säkrar också vården för patienten.

Ladda ner dokumentet från menyn till höger.

Ett enkelt verktyg för att mäta brukarens upplevelse av inflytande

Inflytandegrafen är ett enkelt verktyg för att mäta brukarens upplevelse av inflytande. Brukaren sätter ett kryss på en linje och enheten sammanställer resultaten enkelt genom att jämföra med en VAS-skala. Genom resultatet kan enheten utvärdera och förbättra sin förmåga att göra patienten delaktig.

Ladda ner dokumentet från menyn till höger.